Visual

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners.

De onderwijsstichting waartoe De Duinpieper behoort, omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en sectordirectie scheppen de voorwaarden waaronder medewerkers tot bloei kunnen komen. Zij kunnen zo het beste in leerlingen naar boven brengen, ongeacht hun beperking.

Samen met Het Duin en De Oeverpieper

De Duinpieper, vso Het Duin en onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper zijn drie locaties die behoren tot één school. Elke locatie heeft zijn eigen specialisatie.
De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen van 4 tot 14 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand kunnen onze school bezoeken.
Het Duin is een school voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften. De school biedt onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar die (zeer) moeilijk leren.
De Oeverpieper biedt onderwijs aan leerlingen die functioneren op verstandelijk beperkt niveau in combinatie met een (ernstige) gedragsstoornis. Door hun moeilijk verstaanbaar gedrag zijn de leerlingen niet plaatsbaar in het reguliere speciaal onderwijs. De Oeverpieper werkt in kleine groepjes (vier leerlingen), waar een integrale aanpak (onderwijs en zorg) centraal staat. De Oeverpieper valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van twee stichtingen, te weten Stichting Resonans (onderwijs) en ’s Heeren Loo (zorg).