Visual

Medewerkers

Uw kind heeft op school met veel medewerkers te maken. Ieder levert vanuit zijn eigen taak een bijdrage, zodat uw kind optimale begeleiding krijgt.

Het personeel van De Duinpieper heeft humor, geduld en kan structuur bieden. Het team kenmerkt zich door te willen blijven leren. Zo ruimen we regelmatig tijd in bij personeelsvergaderingen om ervaringen en kennis te delen.

Leerkrachten en onderwijsassistenten

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de groep en op school. De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma. De onderwijsassistent assisteert hierbij en heeft verzorgende en huishoudelijke taken: helpen bij eten en drinken, de toiletgang en het omkleden bij de gym- en zwemlessen.

Vakleerkracht

De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymlessen en de sportdagen.

Orthopedagoog

Aan onze school is een orthopedagoog verbonden, die zitting heeft in onze Commissie van Begeleiding (CvB). De orthopedagoog is medeverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerlingen via onder meer leerlingbesprekingen en observaties. Zij heeft een adviserende en stimulerende taak binnen het onderwijsleerproces en schoolbeleid. De psychologische onderzoeken vallen onder haar verantwoordelijkheid. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) stelt zij in samenwerking met het team op. Bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij nieuwe en zittende leerlingen schakelen we de orthopedagoog in als tweede deskundige. Indien nodig heeft zij, na toestemming van de ouders/verzorgers, contact met externe hulpverleningsinstanties.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) is medeverantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs-en zorgbeleid. Dit om de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij houdt zich bezig met het leerlingvolgsysteem en organiseert en begeleidt de leerling- en groepsbesprekingen. Daarnaast is de IB’er op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen in de groepen, onder andere door klassenconsultaties. Zij kan ondersteuning bieden aan onze leerkrachten in de vorm van coaching. De IB’er is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerkrachten en onderwijsassistenten op het gebied van begeleiding van leerlingen en onderwijsinhoudelijke vragen. De IB’er evalueert jaarlijks de opbrengsten van het geboden onderwijs binnen De Duinpieper. Ook coördineert de IB’er de TLV-aanvragen en de plaatsing van nieuwe leerlingen.

Logopedist

Naast individuele begeleiding geeft de logopedist ook groepslogopedie in de onderbouwgroepen. Verder coördineert zij de Totale Communicatie, zodat door de hele school dezelfde gebaren en pictogrammen worden gebruikt. Zij is nauw betrokken bij de invulling van de leerlijn mondelinge taal. Ze wordt betrokken bij de groepsbesprekingen indien nodig. Elk jaar geeft zij een gebarencursus van twee avonden voor ouders en overige belangstellenden.

Conciërge

De conciërge is verantwoordelijk voor het klein onderhoud, beantwoordt de telefoon en doet allerhande klussen. Regelmatig is hij chauffeur van de schoolbus.

Stagiaires

Jaarlijks begeleiden we stagiaires, die uiteenlopende mbo-, hbo- of wo- opleidingen volgen. Bij alle stages is de school alert op het waarborgen van de privacy van ouders/verzorgers en  leerlingen. Van elke stagiaire wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd. Studenten kunnen contact met de teamleider opnemen, als zij stage willen lopen op De Duinpieper.