Visual

Specialisten op het so

Ons team bestaat niet alleen uit (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten, maar bijvoorbeeld ook uit medisch deskundigen en gedragsdeskundigen.

Orthopedagoog

Aan onze school is een orthopedagoog verbonden, die zitting heeft in onze Commissie van Begeleiding (CvB). De orthopedagoog is medeverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerlingen via onder meer leerlingbesprekingen en observaties. Zij heeft een adviserende en stimulerende taak binnen het onderwijsleerproces en schoolbeleid. De psychologische onderzoeken vallen onder haar verantwoordelijkheid. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) stelt zij in samenwerking met het team op. Bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij nieuwe en zittende leerlingen schakelen we de orthopedagoog in als tweede deskundige. Indien nodig heeft zij, na toestemming van de ouders/verzorgers, contact met externe hulpverleningsinstanties.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is medeverantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs-en zorgbeleid. Dit om de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij houdt zich bezig met het leerlingvolgsysteem en organiseert en begeleidt de leerling- en groepsbesprekingen. Daarnaast is de IB-er op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen in de groepen, onder andere door klassenconsultaties. Zij kan ondersteuning bieden aan onze leerkrachten in de vorm van coaching. De IB-er is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerkrachten en onderwijsassistenten op het gebied van begeleiding van leerlingen en onderwijsinhoudelijke vragen. De IB-er evalueert jaarlijks de opbrengsten van het geboden onderwijs binnen De Duinpieper. Ook coördineert de IB-er de TLV-aanvragen en de plaatsing van nieuwe leerlingen.

Logopedist

Naast individuele begeleiding geeft de logopedist ook groepslogopedie in de onderbouwgroepen. Verder coördineert zij de Totale Communicatie, zodat de hele school dezelfde gebaren en pictogrammen gebruikt. Zij is nauw betrokken bij de invulling van de leerlijn mondelinge taal. Ze wordt betrokken bij de groepsbesprekingen indien nodig. Elk jaar geeft zij een gebarencursus van twee avonden voor ouders en overige belangstellenden.

Jeugdarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen ze onder andere door alle kinderen van 5 en 11 jaar te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met de jeugdarts opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.
Jeugdarts: Petra de Jong
T: (088) 254 23 84
E: pdejongartsjgz@ggdhm.nl

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Ouders/verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Ook kunt u daar terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd en Gezinsteam (JGT). In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen. Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode ‘Positief Opvoeden’ volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma). De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkers van het CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en de school. Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG, dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl

Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en opgroeien.