Visual

Leerroutes

Binnen De Duinpieper zijn drie leerroutes vastgesteld: leerroute 2, 3 en 4. Een leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden, over de sociale vaardigheid en de zelfredzaamheid/ zelfstandigheid van een leerling. De leerroute laat zien op welk niveau een leerling uitstroomt.

Leerroute 2 leidt richting activiteitengerichte dagbesteding. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze minimaal niveau 3/4 van de zml-leerlijnen hebben bereikt.
Uitstroom naar vso dagbesteding taakgericht en activerend.

Leerroute 3 leidt richting arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 7/8 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau aan het begin van groep 3 van het regulier basisonderwijs.
Uitstroom naar vso dagbesteding taakgericht en activerend of beschut werk. Binnen deze leerroute is een groep leerlingen die uitstroomt naar een regulier bedrijf, omdat ze praktisch of sociaal sterk zijn.

 Leerroute 4 leidt richting arbeid. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 9 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dit is ongeveer vergelijkbaar met het niveau halverwege de basisschool (groep 4).
Uitstroom naar vso (beschutte) arbeid of vervolgonderwijs.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit OPP komt de uitstroombestemming, de leerroute en het werkplan met de individuele leerdoelen te  staan. Dit plan evalueren we jaarlijks met de ouders/verzorgers en we stellen dit waar nodig bij.