Visual

Leerlijnen

De Duinpieper werkt met leerlijnen. Deze leerlijnen voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig beperkte leerlingen zijn o.a. opgesteld door het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED).

Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen. Een leerlijn is opgebouwd met tussendoelen. Dit betekent dat het onderwijsaanbod in leerlijnen is beschreven en is verdeeld in niveaus. Het maakt planmatig werken mogelijk. Voor de invulling van het lesaanbod gebruiken de leerkrachten de doelen zoals deze zijn beschreven in de leerlijnen. Het onderwijsaanbod voldoet aan de kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig beperkte leerlingen. Aan het onderwijsaanbod in leerlijnen koppelen we materialen, methoden en lessuggesties. Ook ontwerpen we ons eigen lesmateriaal. Voor elke leerlijn per leerroute is een 75%-norm bepaald en een minimumdoelstelling. Elk jaar analyseren we de opbrengsten.

Binnen ons onderwijsaanbod ligt de nadruk op zes kernvakken:

  1. Leren leren
  2. Mondelinge taal
  3. Schriftelijke taal
  4. Zelfbeeld en sociaal gedrag
  5. Rekenen
  6. Wonen en vrije tijd (in de onderbouw en groep blauw)

Deze basisvaardigheden gebruiken en versterken we in ons overige onderwijsaanbod.

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling volgen we via een leerlingvolgsysteem, genaamd ParnasSys. Het brengt de ontwikkeling van een leerling in kaart. De leerlijnen zijn hierin ingevoerd. Met dit programma stelt de leerkracht een groepsplan op, maakt het werkplan van de leerling en legt de vorderingen van de leerling vast.