Visual

Aanmelden

Voor schooljaar 2023-2024

LET OP: Op dit moment is plaatsing op De Duinpieper voor het schooljaar 2023-2024 niet mogelijk, omdat de school aan haar maximale capaciteit zit. Lees hier het artikel.

Voor schooljaar 2024-2025

LET OP: Op dit moment hebben we al veel aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Zoveel dat we niet genoeg plek hebben voor alle aanmeldingen, als alle leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben.

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen en is afhankelijk van het voortraject van uw kind.

1) Uw kind komt van een basisschool of sbo-school.

De leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van uw kind stagneert. Samen met u als ouders en de intern begeleider gaat de leerkracht vervolgens op zoek naar de juiste aanpak voor uw kind.

2) Met hulp van het ondersteuningsteam (OT).

Als zowel de leerkracht als de intern begeleider (IB-er) en de ouders er niet uitkomen, schakelen zij de hulp van het ondersteuningsteam in (leerkracht, ouders, IB-er, directeur van de school, onderwijsspecialist, jeugd- en gezinswerker). Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft.

Dit kan zijn:

  • hulp die een school zelf kan bieden;
  • hulp die een school kan bieden met expertise van buiten;
  • verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening.

3) Gesprek met een speciaal basisonderwijs- of speciaal onderwijs-school.

Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, nodigt het ondersteuningsteam een deskundige van de sbo- of so-school uit om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement.

4) Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Als besloten is dat het so of sbo betere begeleiding van het kind kan bieden, wordt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Er zijn drie categorieën TLV: categorie laag, midden en hoog. Welke TLV het samenwerkingsverband voor uw kind afgeeft, is afhankelijk van de hoeveelheid ondersteuning die nodig is om succesvol het onderwijs te kunnen volgen en de daarvoor benodigde bekostiging.

5) Plaatsing bij ons op school.

Als een TLV is afgegeven betekent dit niet automatisch dat uw kind is toegelaten tot de school. Het betekent dat uw kind recht heeft op speciaal onderwijs.

Aanmelding

U maakt een afspraak voor een rondleiding met de afdelingsdirecteur. Wanneer u denkt dat De Duinpieper de geschikte school voor uw kind is, maken we een observatieafspraak en een afspraak voor een intake. Dit gebeurt door de intern begeleider en de orthopedagoog. U ontvangt een inschrijfformulier. Vervolgens bekijkt de Commissie van Begeleiding in welke groep uw kind plaatsbaar is. We nodigen uw kind uit voor een kennismakingsbezoek. Daarbij ontvangt het ons kennismakingsboekje om de overgang naar onze school te versoepelen. Binnen zes weken na plaatsing heeft uw kind een startplan en een  Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) met uitstroomprofiel.

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder De Duinpieper, de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

Commissie van Begeleiding (CvB)

In de Commissie van Begeleiding so zitten de volgende deskundigen:

  • Afdelingsdirecteur (voorzitter)
  • Orthopedagoog
  • Intern begeleider
  • Jeugdarts

Rechtstreekse instroom

Voor een aantal leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op speciaal onderwijs en niet het reguliere onderwijs. Zij volgen een kortere route. De Duinpieper en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband helpen u bij de aanvraag voor de TLV. In de route is dit stap 4.

Plaatsing van nieuwe leerlingen

Aanmeldingen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden. Nieuwe leerlingen starten meestal na een vakantie. Na de meivakantie plaatsen we in principe geen nieuwe leerlingen meer. Over het algemeen starten de meeste nieuwe leerlingen aan het begin van een schooljaar, om de rust in de groepen niet te verstoren.