Visual

Visie/missie

Binnen onze visie en missie streven we naar een maximale ontwikkeling voor elk kind. Daarnaast proberen we elke leerling zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Onze visie: elk kind heeft recht op onderwijs

Maximale zelfstandigheid door het bevorderen van de
zelfredzaamheid. Dit doen wij door samen te leven en te
leren. Om te komen tot een maximale (cognitieve) ontwikkeling hebben al onze leerlingen een grote ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen zijn gebaat bij kleine groepen. De leerkracht wordt zoveel mogelijk ondersteund door de onderwijsassistent.

Onze missie: De Duinpieper, gewoon speciaal

De Duinpieper is een school voor leerlingen van 4 tot 14 jaar met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of een gedragsproblematiek. De Duinpieper is gericht op het leren om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk deel uit te maken van de samenleving. De accenten liggen op de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling goed taal- en rekenonderwijs en de totale communicatie van de leerlingen. Ons onderwijs is voor elke leerling passend, normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet.

Missie en visie Resonans

De Duinpieper maakt onderdeel uit van Resonans, die onderstaande missie en visie hanteert:

Missie Resonans

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Visie Resonans

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.