Visual

Praat met ons mee

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

U kunt meedenken en meehelpen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR). Iedere school heeft een MR. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders (de oudergeleding) en van het personeel (de personeelsgeleding). De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie van De Duinpieper, De Oeverpieper en Het Duin. De wet schrijft voor op welke gebieden de schoolleiding de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen zijn mening geven. Instemming betekent dat de MR en de schoolleiding het met elkaar eens moeten zijn.

Meer informatie over de MR

Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft de MR ook ongevraagd advies, is de raad een klankbord voor de afdelingsdirecteur en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen. De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De schoolleiding maakt officieel geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan het algemene gedeelte van de vergadering. Vanuit De Duinpieper heeft groepsleerkracht Esther Tetteroo namens het personeel zitting in de MR. Voor de vertegenwoordiging van de ouders van De Duinpieper is een vacature.
.
Het reglement van de MR en de notulen van de vergaderingen liggen voor ouders en personeel ter inzage. MR-vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op:
MRnoordwijk@resonansonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle scholen relevant zijn. Lees meer over de GMR op www.resonansonderwijs.nl.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Een overzicht hiervan staat op www.resonansonderwijs.nl. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.