Visual

Oudercontact

Een goed contact tussen u en de school is van belang voor het goed functioneren van de school en een zo goed mogelijke begeleiding van de leerlingen.

Aan het eind van het schooljaar vragen we u om het ouderformulier in te vullen, zodat we rekening kunnen houden met uw wensen en/of informatie. Hierin kunt u ook de doelen aangeven waaraan u graag ziet dat we werken met uw kind. Als u één van de leerkrachten op school wilt spreken, kan dat uiteraard. Uw kind heeft er baat bij. U kunt vlak voor of na de schooltijden bellen.

We houden ouders op de hoogte via:

 • de informatieavond;
 • de gesprekken n.a.v. het ontwikkelingsperspectiefplan
  (OPP), werkplan, voortgangsverslag en het rapport;
 • de Parro app, de veilige digitale omgeving, met
  berichtjes en foto’s;
 • de schoolgids;
 • de jaarkalender;
 • de website van de school: www.duinpieper.nl;
 • de Nieuwsbrief, een ouderinformatiebrief die we per
  e-mail versturen met actuele informatie over de school;
 • koffieochtenden, zie de jaarkalender voor de data;
 • thema-avonden en workshops.

In het schooljaar zijn er drie momenten waarop u persoonlijk op school informatie krijgt over uw kind:

 1. september: kennismakingsavond/informatieavond met alle ouders van de groep of OPP-bespreking;
 2. februari: aan de hand van de halfjaarlijkse evaluatie van het werkplan bespreken we met u de voortgang van uw kind;
 3. juni/juli: n.a.v. de eindevaluatie van het werkplan is de rapportbespreking.

We vinden het belangrijk om alle ouders te spreken op deze avonden. Het werkplan, dat onderdeel is van het Ontwikkelingsperspectiefplan, is een belangrijk document. Dat geeft aan waarmee we dit jaar met uw kind aan het werk zijn. Het voortgangsverslag krijgt u van tevoren toegestuurd en we vragen u dit te ondertekenen. Als u niet aanwezig kunt zijn bij een bespreking, spant de leerkracht zich in voor een gesprek op een ander moment. Blijft het contact uit, dan is er overleg met de intern begeleider en teamleider over de te volgen strategie. We nodigen u uit voor een bespreking via een brief met antwoordstrook. U kunt met dit formulier ook andere betrokken teamleden te spreken vragen.

Tussentijds is er, indien nodig, gelegenheid voor extra contact. Dit kan zijn:

 • over de dagelijks gang van zaken (heen-en-weerschrift, telefoon, e-mail);
 • gesprek over de voortgang (psychologisch onderzoek, hulpverlening);
 • gesprek naar aanleiding van een acuut probleem (conflict, gedragsprobleem, ziekte).

Onze intern begeleider, orthopedagoog, logopedist of teamleider kunnen, indien nodig, ondersteuning bieden.

Informatie aan gescheiden ouders

Als ouder ontvangt u regelmatig informatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de afdelingsdirecteur worden overlegd. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijk vonnis (art. 377b-1).