Visual

Leerlingenvervoer

Voor De Duinpieper is veilig leerlingenvervoer van het grootste belang. Dat vergt een inspanning van ouders/verzorgers én uw gemeente.

Vervoersverklaring

Jaarlijks krijgen de meeste ouders van hun gemeente een aanvraagformulier voor het vervoer van het komende schooljaar toegestuurd. U moet zelf aantonen dat uw kind niet zelfstandig kan reizen én dat u uw kind niet kunt begeleiden. De school kan slechts aangeven dat uw kind zelfstandig naar school kan, dat uw kind onder begeleiding kan reizen of dat uw kind zelfs met begeleiding niet in staat is om op de fiets of met het openbaar vervoer te reizen. Nu kunnen de meesten van onze leerlingen onder begeleiding van een volwassene reizen met het openbaar vervoer. Een belangrijk aantal van onze leerlingen kan ook onder begeleiding fietsen. Daarnaast zijn er leerlingen die in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. We juichen het toe als deze kinderen in het vervolg ook zelf naar school komen en niet onnodig met de taxi blijven reizen. Het past ook bij ons motto: ‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’.

Veilig leerlingenvervoer

Voor De Duinpieper is veilig leerlingenvervoer van het grootste belang. Wij onderschrijven de mening van de Nationale ombudsman die stelt dat de reistijd bij leerlingenvervoer zo kort mogelijk moet zijn, dat de chauffeurs voldoende deskundig moeten zijn in de omgang met de kinderen en dat het soort vervoer past bij de beperking van het kind. In het algemeen is noodzakelijke begeleiding van een kind de verantwoordelijkheid van de ouders. Als de behoefte aan begeleiding echter voortvloeit uit de keuze van de gemeente voor een bepaalde vervoersvorm voor het kind, moet de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor die begeleiding nemen. Omdat er veel partijen bij het vervoer betrokken zijn en de gemeente de uitvoering niet zelf verzorgt, is het van belang dat de gemeente contact onderhoudt met alle partijen. Zij moet ervoor zorgen dat eventuele signalen over problemen in het vervoer bij haar bekend zijn. Het is dus belangrijk dat ouders bij problemen met het vervoer de gemeente op de hoogte stellen. Wij hebben een protocol opgesteld voor personeelsleden, directie en de chauffeurs om veilig leerlingenvervoer te borgen. In dit protocol staan de afspraken en de procedure voor als er onverhoopt een klacht is. Dit protocol kunt u opvragen bij de afdelingsdirecteur.