Visual

Klachten

Soms komt het voor dat u vragen heeft over wat er op school gebeurt. U kunt hierover uiteraard bij het betreffende teamlid of de leidinggevende terecht.

Soms kan een vraag uitmonden in een klacht. Om duidelijk aan te geven hoe u daarbij kunt handelen hebben we een klachtenregeling. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt de zaak met het betreffende teamlid.
  • Als dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de afdelingsdirecteur.
  • De afdelingsdirecteur bespreekt uw klacht met het teamlid. U krijgt hiervan een terugkoppeling.
  • Als de leidinggevende de klacht niet naar uw tevredenheid oplost, spreekt u de sectordirecteur of het bestuur van stichting Resonans aan.
  • De afdelingsdirecteur zal na afhandeling van de klacht altijd informeren of de afhandeling naar uw tevredenheid was. Jaarlijks bespreken we eventuele klachten in het team.

Interne vertrouwenspersoon

Zowel leerlingen, ouders als personeelsleden kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met klachten en vragen. In overleg met haar kan men vervolgens (indien gewenst) contact zoeken met de vertrouwensarts of andere instanties. Annelies Hogewoning en Esther Tetteroo zijn beiden vertrouwenspersoon van De Duinpieper. Ze zijn te
bereiken via e-mail:
ahogewoning@resonansonderwijs.nl 
en etetteroo@resonansonderwijs.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten worden benaderd bij ongewenst gedrag, om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt De Duinpieper bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Naast de meldcode heeft de school
ook een meldplicht bij seksueel misbruik door een schoolmedewerker.

De meldcode is er om leerlingen die te maken hebben met huiselijk geweld of mishandeling, snel goede hulp te bieden. De medewerkers in de school doorlopen onderstaande verplichte vijf stappen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, voordat de school een melding doet bij Veilig Thuis.

Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.