Visual

Afmelden, ziek melden

Direct ziek melden (tussen 08.15 uur en 08.45 uur)

T (071) 362 16 61

Uw kind ziek melden

Als uw kind om een geldige reden moet verzuimen, dient u dit telefonisch aan ons te melden. U kunt het beste bellen tussen 08.15 en 08.45 uur. Na dit tijdstip nemen wij contact op om te horen of uw kind nog naar school komt. Vergeet u verder niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen.

Langdurig ziek

Als uw kind langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen hoe we het onderwijs kunnen voortzetten, rekening houdend met de ziekte. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de ambulante educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de ambulante educatieve dienst (AED). Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat uw kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en het personeel. Uw kind moet weten en ervaren dat het ook dan meetelt en erbij hoort. Voor meer informatie: www.ziezon.nl

Regels schoolverzuim

De ervaring heeft ons geleerd dat onnodige afwezigheid nadelig werkt voor de leerkracht, de groep maar vooral voor uw eigen kind. Daarnaast is de leerplichtwet zeer strikt. In principe moeten we daarom verzoeken voor extra vakantie en vrije dagen afwijzen. De leerplichtwet biedt ons slechts in zeer bijzondere omstandigheden gelegenheid extra verlof toe te kennen. Als u extra verlof wenst voor uw kind, dient u dit schriftelijk bij de afdelingsdirecteur aan te vragen.

Extra verlof

  1. Eén keer per schooljaar kunnen we ten hoogste tien dagen extra verlof geven, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep (bv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere vakantie weg kunnen. Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Dit verlof dient u acht weken van tevoren aan te vragen. Als het extra verlof meer dan tien schooldagen betreft, mag de afdelingsdirecteur dit niet geven. Dit moet u dan aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  2. Bij verhuizing binnen de gemeente geldt één dag verlof, buiten de gemeente twee dagen.
  3. Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: één dag verlof.
  4. Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: afhankelijk van wat noodzakelijk is.
  5. Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: verlof op de dag van het feest.

Dit betekent dat we geen verlof mogen geven voor bijvoorbeeld:

  • een tweede vakantie of op wintersport gaan buiten de schoolvakantie;
  • het bezoeken van een pretpark buiten de schoolvakantie;
  • een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken;
  • een lang weekend, waarbij de vrijdag of de maandag vrij gevraagd wordt.

Hoe gaan we om met ongeoorloofd schoolverzuim?

Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof opgenomen is, wordt dit als zodanig genoteerd in onze administratie. We stellen de ouders hiervan op de hoogte. Als we dit nodig achten (bijvoorbeeld als het meer keren is voorgekomen), meldt de afdelingsdirecteur ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar. Als het ongeoorloofd verzuim plaatsvindt op drie achtereenvolgende schooldagen, is de afdelingsdirecteur verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.