Visual

MR-lid gezocht!

Net als iedere school in Nederland, kent de Duinpieper een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders van De Oeverpieper, Het Duin en De Duinpieper vertegenwoordigd. De Duinpieper zoekt hiervoor nu een ouder.

Praktisch

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de zes weken ’s avonds plaats. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van vier. Na afloop kan het lid zich eenmaal herkiesbaar stellen. Dit alles op vrijwillige basis.

Wat doet de MR?

De MR praat en besluit over allerlei onderwerpen die spelen in en rond de school. Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Bevoegdheden van de MR

De directie en de MR werken nauw samen. Voor veel belangrijke beslissingen op schoolniveau dient de directie de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Taken van de MR

De MR is een klankbord of sparringpartner voor de directie. De MR denkt kritisch mee over beleidsvoornemens, nieuwe ontwikkelingen en beheer. Als raadslid bent u oplossingsgericht en kunt u onderwerpen objectief zien en bespreken. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen. MR-lid zijn geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op school gebeurt. Het belang van de school en iedere leerling voorop kunnen zetten is belangrijk in deze functie. U onderhoudt goed contact met de achterban om gespreksonderwerpen voor op de vergadering te signaleren.

Wie kan zich aanmelden?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op De Duinpieper kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleiding van de MR. Wilt u onze MR komen versterken? Meld u dan aan en stuur voor 1 september 2023 een mail met een korte motivatie aan de MR: etetteroo@resonansonderwijs.nl.

Inlichtingen

Heeft u nog vragen over deze vacature? Stel uw vragen via de mail: etetteroo@resonansonderwijs.nl.