Visual

Partners

Onze school werkt met diverse externe instanties samen voor een optimale begeleiding van de leerlingen.

Hieronder vindt u de betreffende instanties en korte algemene informatie.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Ouders/verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode ‘Positief Opvoeden’ volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma). Meer info op www.cjgnoordwijk.nl.

Het CJG en de school

De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkers van het CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en de school.

Hoe bereikt u het CJG?

Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG, dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl, klik op uw woonplaats en/of wijk. Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer (088) 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.

Waarvoor kunt bij het CJG terecht?

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ): GGD Hollands Midden biedt deze zorg aan.
  • Maatschappelijk Werk voor jeugd (MWj).
  • CJG Opvoedbureau/-adviespunt: wilt u dat iemand met u meedenkt over opvoedingsvragen, dan kunt u terecht bij het Opvoedbureau (Leidse regio en de Rijnstreek) of het Opvoedadviespunt (Duin- en Bollenstreek) bij het CJG. In een paar (gratis) gesprekken zoekt u samen met de pedagogisch adviseur naar oplossingen om uw situatie te verbeteren. De medewerkers zijn ook te bereiken via cjgopvoedbureau@ggdhm.nl en opvoedadviespunt@kwadraad.nl.
  • Opvoedcursussen en themabijeenkomsten: het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en opgroeien.

Websites

Informatie over

Jeugd- en Gezinsteam Noordwijk

Bij het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) kunt u  terecht voor specialistische (jeugd)hulp. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen. U kunt een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam Noordwijk (JGT) benaderen voor hulpvragen en/of advies bij de opvoeding van uw kind. Het maatschappelijk werk kan een verbindende factor zijn tussen kind, school en ouders.

Contactgegevens JGT

Raadhuisstraat 4
2201 MA Noordwijk
Bel voor informatie, een afspraak of advies naar (071) 204 05 01 of mail naar noordwijk@voorieder1.nl.
Meer informatie: https://www.voorieder1.nl/

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben. Natuurlijk met in elk(e) dorp(skern) een locatie. Zodat er altijd een in de buurt is.

Jeugdarts JGZ

De jeugdarts die verbonden is aan De Duinpieper is Petra de Jong.
T: (088) 254 23 84
E: pdejongartsjgz@ggdhm.nl

GGZ Rivierduinen Kristal

Voor diagnostisch onderzoek, advies en behandeling.

Contactgegevens Kristal

Sandifortdreef 19, 4e etage
2333 ZZ  Leiden
www.rivierduinen.nl/kristal
Telefoonnummer: (071) 890 83 10
E-mail info.kristal@rivierduinen.nl

Jeugdarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doet ze onder andere door alle kinderen van 5 en 11 jaar te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met de jeugdarts opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. De jeugdarts of sociaal verpleegkundige neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig overlegt de jeugdarts of  sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties. De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten, onder andere het project lentekriebels en de weerbaarheidstraining op school. Meer informatie op www.ggdhm.nl.

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden, telefoonnummer (088) 254 23 84 of mailen naar jgz@ggdhm.nl.

Naschoolse opvang

Er zijn diverse organisaties die naschoolse opvang, logeerweekenden en vakantieopvang en dergelijke organiseren.

Contactgegevens opvang

  • Het Kort Verblijf op het Noordwijkerduin, telefoonnummer: (088) 036 30 00
  • Logeerhuis De Tuimelaar van Het Raamwerk, telefoonnummer: (0252) 34 56 78
  • Huisje Nieuwstraat, telefoonnummer: (06) 51 95 38 25 www.wijzijnvtv.nl
  • Logeerboerderij de Stochemhoeve, telefoonnummer: (06) 28 45 83 63
  • VTV, telefoonnummer: (071) 523 08 00

Praktijk voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie

Expertisecentrum Advisium Noordwijk

Contactgegevens afdeling klantcontact

Telefoonnummer: (088) 036 30 30
E-mail: klantcontact.noordwijk@sheerenloo.nl

Het Raamwerk

We werken samen met het Raamwerk. Dit is zorg-onderwijsgroep Raampieper/Mint die een combinatie van zorg en onderwijs biedt. De leerkracht werkt samen met een pedagogisch medewerker vanuit het Raamwerk. Deze groep biedt ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten en ook schoolactiviteiten, die onze school aanbiedt. Onze IB’er begeleidt het onderwijs voor deze groep.

Contactgegevens Het Raamwerk

Postadres:
Postbus 244
2210 AE Noordwijkerhout

Bezoekadres:
Strandwal 2
2211 HT Noordwijkerhout
Telefoonnummer: (0252) 34 56 78
E-mail: info@hetraamwerk.nl

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

Contactgegevens vertrouwensinspecteur

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs, telefoonnummer (0900) 111 3111 (lokaal tarief). Dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren.

Visio revalidatie & advies Leiden

Oogheelkundig centrum (open tot 17:00 uur)

Contactgegevens Visio

Sandifortdreef 1A
2333 ZZ Leiden
Telefoonnummer: (088) 585 92 00
Website: www.visio.org